Postup preberania nehnuteľnosti

Správca povinný oboznámiť sa s adresou a rozsahom priestorov v preberanej nehnuteľnosti, skontrolovať platnosť a rozsah splnomocnenia konateľa na úkony súvisiace s preberaním nehnuteľnosti a skontrolovať existenciu a časovú aktuálnosť (max. 3 mesiace) LV od predmetnej nehnuteľnosti prípadne ho zabezpečiť. Ďalej je povinný požiadať odovzdávajúceho písomne o určenie zodpovednej osoby a oznámiť nadriadenému pracovníkovi termín začatia preberania a termín predpokladaného ukončenia.

 

Ďalším krokom je príprava a zaistenie pripomienkového konania k ZOVS a následne signovania zmluvy o výkone správy relevantnou väčšinou spolu s určením zástupcov vlastníkov a rozsahu odoberaných služieb.

 

K pripomienkovému konaniu je potrebné distribuovať vlastníkom návrh ZOVS . Distribúcia je možná v printovej aj elektronickej podobe. Režim pripomienkovania je nasledovný :

 • distribúcia

 • pripomienkovanie vlastníkmi

 • zapracovanie pripomienok

 • distribúcia konečného znenia

 • obojstranný podpis ZOVS, registrácia výtlačkov, distribúcia

Pre správcu sú termíny záväzné, pre vlastníkov nie. Konečný termín sa môže zmeniť o počet dní vyžiadaných vlastníkmi na predĺženie navrhnutých termínov.

 

Paralelne  je potrebné oboznámiť sa s povereným pracovníkom odovzdávajúceho, požiadať odovzdávajúceho o súčinnosť a zaslať zoznam dokumentov požadovaných k odovzdaniu. Požiadavka okrem iných špecifických dokumentov musí obsahovať minimálne požiadavku na :

 • projektovú dokumentáciu domu vrátane kolaudačného rozhodnutia

 • zoznam vlastníkov s uvedením čísla bytu, plochy bytu, vykurovanej plochy a počtu osôb v bytoch

 • revízne správy od technických zariadení výťahov (aj knihu výťahu), regulátorov, rozvodov a spotrebičov zemného plynu, elektroinštalácie a bleskozvodov ako aj iných zariadení, ak sú súčasťou alebo príslušenstvom domu

 • doklady od BOZP a požiarnej ochrany nehnuteľnosti

 • kópiu odhlášok médií, najmä vodu, plyn, kúrenie a odvoz a likvidáciu odpadu

 • aktuálny stav fondu opráv a účtu služieb

 

 

 • aktuálny stav neplatičov

 • zálohové predpisy vlastníkov jednotlivo

 • konečné stavy objektových vodomerov, merača tepla a elektromerov spoločných priestorov resp. žiadať o účasť pri odpise

 • konečné stavy bytových vodomerov a meračov tepla resp. pomerových rozdeľovačov

 • kópie zmlúv na prenájom priestorov, rozúčtovanie nákladov, servis zariadení, havarijnú službu, výťahový servis, upratovanie a poistenie domu

 

Následne je nutné oboznámiť sa z dodávkou tovarov a služieb na nehnuteľnosť, požiadať dodávateľov tovarov a služieb o zaslanie návrhov zmlúv na ich odoberanie, zistiť aktuálnu potrebu nehnuteľnosti na dodávku tovarov a služieb, prehodnotiť ju a po konzultácii s nadriadeným pracovníkom uzavrieť predmetné zmluvy. Pri uzatváraní je potrebné rešpektovať v prvom rade rozhodnutie vlastníkov .

 

Po ujednotení a úplnom objasnení, najneskôr však do začatia výkonu správy, je potrebné zaslať informáciu dodávateľom a ekonómkam :

 • informáciu  objektov pre výkon havarijnej služby

 • informáciu  pre výťahový servis

 • informáciu  objektov v správe

 • informáciu  o mzdách

 • informáciu  poistenia

 

Na základe uzatvorených zmlúv a prevzatých zálohových predpisov treba vypracovať v súčinnosti s ekonomickým oddelením tabuľku s návrhom zálohových platieb pre vlastníkov. Následne je potrebné jej prerokovanie a schválenie zástupcami vlastníkov. Nakoľko s týmito údajmi pracujú ďalej ekonómky, je potrebné ich odovzdať aspoň 10 dní pred začiatkom správy.

 

Pred začatím našej správy, najneskôr 15 dní po začatí našej správy je nutné realizovať odpočty všetkých meračov na päte objektu, ako aj v spravovaných priestoroch (bytoch, komerčných priestoroch atď.) Odpočty musia byť vykonané písomne a je treba vyžadovať ich verifikáciu podpisom vlastníka, pričom sa odporúča použiť zberné lístky . Ak takýto odpočet vykonáva predchádzajúci správca, môžeme ho akceptovať ako počiatočný stav s tým, že nezistené stavy budú písomne žiadané u vlastníkov predmetných priestorov. V prípade neoznámenia sa bude v nasledovnom účtovnom období určovať spotreba kvalifikovaným odhadom.

 

 Zálohové predpisy a vkladové lístky treba rozniesť do schránok do 10.-teho v mesiaci, v ktorom začal výkon našej správy. Najneskôr do 3 mesiacov od začatia správy (odporúča sa do 1 mesiaca) zvolať celo domovú schôdzu vlastníkov za účelom predstavenia sa a oznámenia dôležitých faktov.

 

Najneskôr na prvej schôdzi treba tiež získať informácie o tom, kto vyžaduje zasielanie vkladových lístkov a zoznam tých, ktorí si to neželajú, odovzdať ekonomickému oddeleniu a skontrolovať ich vyňatie z tlače vkladových lístkov. Odporúča sa použiť písomný dopyt vhodený do schránok vlastníkov s návratkou .

Kontaktujte nás!

Štefánikova 55

949 01, Nitra

Tel.č.:421 905 851 933