Správa nehnuteľnosti

Správca zastupuje záujmy vlastníkov v súlade s platnými technickými a legislatívnymi predpismi. Uzatvára v mene vlastníkov na základe splnomocnenia konateľom spoločnosti zmluvné vzťahy na odber médií a služieb. Zodpovedne a svedomito kolauduje faktúry za výkony alebo dodávky na nehnuteľnosti zverené mu do správy. Kontroluje kvalitu a množstvo odoberaných médií a služieb.

 

Odpisuje tiež stavy meračov a pomerových rozdeľovačov a porovnáva ich údaje s fakturáciou, pri objektových meračoch s mesačným vyúčtovaním porovnáva stav jeden krát za pol roka, pri meračoch s jednou vyúčtovacou faktúrou porovnáva stav s faktúrou raz ročne po obdržaní vyúčtovacej faktúry. Dbá na dobrý technický stav nehnuteľností zverených mu do správy.

 

Zabraňuje škodám prípadne rieši ich odstránenie vzniknutých zlým technickým stavom. Objednáva na právoplatnú výzvu vlastníkov úkony nimi vyžiadané. Priamo kontroluje prácu upratovačiek a služby zimnej údržby alebo údržby zelene prípadne strážnej alebo vrátnej služby. Zabezpečuje potvrdenie objednávok, stanovísk a úhrad z fondu opráv alebo iných podľa zmluvy o výkone správy podpismi zástupcov alebo nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov pred ich vykonaním.

 

Zabezpečuje správne a včasné doručenie zálohových predpisov a úhradových prostriedkov vlastníkom. Oznamuje pravidelne ekonomické a právne skutočnosti vlastníkom a to v printovej podobe poštou alebo osobne. Navštevuje pravidelne nehnuteľnosť za účelom preventívnych prehliadok zameraných nie len na technický stav nehnuteľnosti. Pri svojej práci sa riadi zmluvou o výkone správy pre daný objekt vo výkone správy.

 

Správca pri svojej činnosti dodržiava dohodu so zástupcami vlastníkov (vlastníkmi) , pri objednávaní tovarov a služieb, kontrole ich dodávka a výbere dodávateľov. Každá objednávka i úhrada, musí byť bez výnimky vopred odsúhlasená a potvrdená vlastníkmi, alebo zástupcom vlastníkov v rámci jeho kompetencií. Inak prípadné škody budú na ťarchu správcu.

 

Správca v zmysle platnej legislatívy zaisťuje výkon revízií vyhradených technických zariadení a ciachovanie určených meradiel. Na účel evidencie má spracovanú prehľadnú tabuľku . Za účelom nutných zásahov tiež zabezpečuje sprístupnenie bytových alebo nebytových priestorov pre účely opravárenských, údržbárskych alebo montážnych prác.

 

Správca zabezpečuje komplexné poistenie nehnuteľnosti, pričom sa riadi zmluvnými a legislatívnymi pravidlami .

 

Správca kontroluje evidenciu počtu osôb v bytoch. V prípade nezhody s tvrdením vlastníkov prihliada na stanovisko zástupcov o počte osôb užívajúcich byt.

 

Správca pre komunikáciu s vlastníkmi používa rôzne nástroje. Zvoláva, zúčastňuje sa, riadi a vyhodnocuje schôdze vlastníkov, pričom bez ohľadu na potrebu zvoláva minimálne pred koncom polroka a roka schôdze vlastníkov za účelom informovanosti o stave domu. Pred koncom roka na predmetnej schôdzi vlastníkov predkladá tiež návrh na finančný plán na ďalší rok. Správca udržiava kontakty s vlastníkmi bezprostrednou komunikáciou v takej miere, aby bol čo najobjektívnejšie informovaný o ich potrebách a dianí na dome.

 

Správca predkladá návrhy na zlepšenie technickej, ekonomickej alebo právnej situácie nehnuteľnosti.

 

Správca vedie evidenciu o spravovaných nehnuteľnostiach v elektronickej podobe.

Kontaktujte nás!

Štefánikova 55

949 01, Nitra

Tel.č.:421 905 851 933