Správca je povinný zrealizovať zber osobomesiacov na konci roku za účelom správnosti rozúčtovania nákladov podľa tohto kľúča. Nahlásené údaje je povinný odsúhlasiť so zástupcami vlastníkov, ktorí správnosť alebo zmeny u nesprávne uvedených údajov potvrdia svojim podpisom na listine k tomuto účelu pripravenej.

 

Správca je povinný na prelome rokov vykonať odpočty meračov vody a tepla okrem odpočtov meračov, ktoré si vykonávajú zmluvný partneri za účelom rozpočítavania, úľava sa netýka objektových meračov. Na odpis sa použije zberný lístok. Odpis sa vykoná tak, aby k 20. januáru bola jasná spotreba u domov, ktoré nemajú objektový merač. Nenahlásené spotreby do 20. januára budú rátané ako spotreba podľa smerného čísla. V prípade, že dom má ujednanú pokutu pre takéto prípady, táto bude akceptovaná len pri vyúčtovaní, dodávateľom sa nahlási meraná spotreba + smerné čísla pre neodčítané resp. nenahlásené spotreby. Výslednú hodnotu správca nechá potvrdiť zástupcom vlastníkov svojim podpisom na listine k tomuto účelu pripravenej.

Štefánikova 55

949 01, Nitra

Tel.č.:421 905 851 933