Technická správa

 • Zmluvné zabezpečenie opráv, údržby a havarijnej služby
 • Zmluvné zabezpečenie servisu výťahov
 • Zabezpečenie upratovania spoločných priestorov v bytovom dome
 • Zabezpečenie pravidelných odborných skúšok plynových rozvodov, elektrickej energie a bleskozvodov
 • Zabezpečenie požiarnej kontroly
 • Zabezpečenie deratizácie domu
Ekonomická správa

 • Vedenie ekonomickej agendy bytového domu
 • Čerpanie fondu opráv
 • Úhrady faktúr
 • Platby dodávateľom
Právna správa

 • Zabezpečenie pohľadávok 
Investičná správa

 • Zabezpečenie finančných prostriedkov potrebných na rekonštrukciu bytového domu
 • Zabezpečenie poistenia majetku